Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Usługi tego obszaru obejmują wszystkie etapy procedury udzielania zamówień publicznych. Nasza oferta, skierowana zarówno do wykonawców, jak i zamawiających, obejmuje:

  • pomoc prawną dla zamawiających w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  • pomoc prawną dotyczącą przygotowania wewnętrznych aktów ustalających postępowanie w sprawach zamówień publicznych (regulaminy, instrukcje) oraz dokumentacji postępowania,
  • pomoc prawną w sprawie uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych - postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
  • pomoc prawną w przygotowywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • pomoc w negocjacjach z członkami konsorcjum,
  • zastępstwo prawne w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi,
  • pomoc prawną w przygotowywaniu środków ochrony prawnej oraz udział w postępowaniach z nich wynikających,
  • pomoc prawną przy sporach dotyczących wykonywania umów zawartych w trybie zamówień publicznych.