Audyt prawno-finansowy

Audyt prawno finansowy

Oferta Kancelarii obejmuje kompleksowe badanie kondycji prawno-finansowej spółek (due diligence), niezwykle przydatne w procesach fuzji i przejęć, w tym m.in. analizę i badanie:

  • dokumentacji korporacyjnej spółki (m.in. aktów założycielskich spółek, regulaminów oraz uchwał organów spółki, dokumentacji wewnętrznej),
  • dokumentacji pracowniczej,
  • umów handlowych (m.in. wzorców umów stosowanych przez spółkę, OWU),
  • struktury udziałowej, powiązań kapitałowych,
  • stanu prawnego posiadanych przez spółkę nieruchomości,
  • posiadanych przez spółkę praw ochronnych ze znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, zezwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych,
  • praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw własności intelektualnej, pozwoleń, uzgodnień, zgód i decyzji administracyjnych,
  • postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, których spółka jest uczestnikiem lub stroną,
  • sytuacji finansowej spółki (sprawozdań finansowych, dokumentacji księgowej, wierzytelności i zobowiązań publiczno- i prywatnoprawnych).

Z przeprowadzonego badania Kancelaria przygotowuje raport, zwierający analizę sytuacji prawnej spółki ze zwróceniem szczególnej uwagi na ewentualne ryzyka dla funkcjonowania badanego podmiotu. Kancelaria współpracuje w tym zakresie z doświadczonymi biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. Współpraca z zagranicznymi kancelariami prawnymi umożliwia nam prowadzenie audytu spółek zagranicznych oraz obsługi międzynarodowych fuzji i przejęć.